Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.eduplatforma24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.eduplatforma24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.eduplatforma24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.eduplatforma24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.eduplatforma24.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Beata Szulc wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą BeCreative24 Beata Szulc, adres siedziby: Brzeziny 23/10 72-005 Warzymice, adres do doręczeń: Brzeziny 23/10 72-005 Warzymice, NIP: 8581758428, REGON: 321274772, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@eduplatforma24.pl, tel. 889958256.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  7. PLATFORMA EDUKACYJNA – strona internetowa, zarejestrowana w domenie eduplatforma24.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część Platformy), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Platformy (lekcje, warsztaty i ćwiczenia), pobieranie udostępnionych Użytkownikom/ Klientom dokumentów.
  8. REJESTRACJA NA PLATFORMIE– czynności, polegające na podaniu przez osoby zainteresowane korzystaniem z Platformy odpowiednich, wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych ( imienia, nazwiska osoby, jej adresu e-mail, adresu zamieszkania, nr telefonu) oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja w/w odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
  9. HASŁO – niejawny ciąg znaków (znany jedynie Użytkownikowi), wymagany do poprawnego zalogowania się na Platformie, umożliwienie identyfikacji Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.
 3. PROCES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  1. Usługobiorca, który chce korzystać z zasobów Platformy, dokonuje Rejestracji.
  2. Po dokonaniu rejestracji Usługobiorca otrzyma potwierdzenie na swój adres e-mail.
  3. Rejestracja jest konieczna do zakupu kursów
  4. Zarejestrowany Usługobiorca może dokonać zakupu kursu, wybierając przycisk zamów.
  5. Po dokonaniu zamówienia, Usługobiorca uiszcza opłatę za zakupiony produkt.
  6.  Po zaksięgowaniu wpłaty, Usługobiorca otrzymuje dostęp do zakupionego kursu.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Usługobiorców.
  2. Usługobiorca, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail biuro@eduplatforma24.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.
  3. Za każdy dzień niedostępności Platformy, Usługobiorcy, który zgłosił reklamację, przysługuje wydłużenie okresu abonamentowego o proporcjonalną ilość dni do czasu niedostępności Platformy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zawartości Platformy, dodawania nowych kursów, lekcji i nagrań oraz modyfikacji udostępnianych kursów (ulepszania oferty)
 5. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Usługobiorca  ma dostęp do Platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta zarejestrowanego na Platformie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Usługobiorcy na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.
  3. Usługobiorca  przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Platformy, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Platformy należy do Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Usługobiorcy oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Usługobiorca podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Usługobiorców w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji poniesiona opłata nie zostaje zwrócona Usługobiorcy.
  5. Każdy Usługobiorca ma prawo rezygnacji z korzystania z usług Platformy Edukacyjnej, poprzez usunięcie swojego konta. W takim przypadku opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eduplatforma24.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. za pośrednictwem poczty e-mail).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi opłat związanych ze zwrotem.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.eduplatforma24.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.eduplatforma24.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.eduplatforma24.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.eduplatforma24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Copyright © 2018 eduplatforma24.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności i Regulamin.

Ta strona korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close